mit 100-Jahre-Sticker, TXL 21.7.2019, Fotos: O. Pritzkow